Rozwój bez ocen

Nasza zaangażowana kadra wkłada wiele wysiłku, by zdobywanie wiedzy było dla uczniów pasjonującym doświadczeniem i nie sprowadzało się do zaliczania testów z kolejnych przedmiotów. Dlatego postawiliśmy na rozwój bez ocen – zrezygnowaliśmy z ocen na rzecz systemu informacji zwrotnych.

rozwój bez ocen

Naszym celem jest budowanie w uczniach wewnętrznej motywacji do nauki. Jesteśmy przekonani, że kluczem do sukcesu jest zaangażowanie. Jego siłę doskonale uchwycił Benjamin Franklin mówiąc: „Powiedz mi, to zapomnę; naucz mnie, to zapamiętam; zaangażuj mnie, to się nauczę!”. W procesie nauczania wychodzimy poza perspektywę „oceniającego” i „ocenianego”. Gramy z uczniami do jednej bramki – poszerzanie ich wiedzy i zdobywanie przez nich nowych kompetencji jest naszym wspólnym celem. Jesteśmy przekonani, że system oparty na współdziałaniu zwiększa poczucie własnej wartości uczniów, wspiera samodzielność i buduje poczucie odpowiedzialności.

Informacja zwrotna czyli rozwój bez ocen

Podstawową funkcją informacji zwrotnych jest docenienie tego, co się już udało osiągnąć, wskazanie kierunków rozwoju wiedzy i doskonalenia umiejętności oraz wspieranie ucznia w unikaniu niepowodzeń. Przygotowujemy w ten sposób uczniów do przyszłej pracy – tak funkcjonują nowoczesne, dobrze zarządzane organizacje i firmy.

Informacje zwrotne składają się z czterech podstawowych komunikatów:

  • Co uczeń zrobił dobrze?
  • Co należy poprawić?
  • Jak należy to poprawić?
  • W jakim kierunku uczeń powinien się dalej rozwijać?

Informacja zwrotna poprzedzona jest precyzyjnym wyznaczeniem celówokreśleniem kryteriów sukcesu w sposób, który jest zrozumiały dla uczniów. Ewaluacja odbywa się na zasadach wzorowanych na pracy projektowej w biznesie. Nauczyciele określają poziom zaawansowania danej pracy w procentach i na każdym jej etapie dostarczają uczniom informację zwrotną. Dzięki precyzyjnemu określeniu kryteriów sukcesu uczeń może również dokonać samooceny lub oceny koleżeńskiej. Odbywa się to na zasadach odpowiedzialnego partnerstwa – dzięki fundamentowi w postaci wartości chrześcijańskich tworzymy relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku, a nie rywalizacji kosztem innych. Dbamy o to, by komentarze dotyczyły nie samych uczniów, a ich pracy i wiedzy.

Staramy się, by realizowane projekty miały charakter interdyscyplinarny – dzięki temu uczymy umiejętności syntezy informacji, łączenia wiedzy z wielu obszarów i tworzenia map myślowych. Nauczyciele zadają pytania i zachęcają uczniów, by robili to samo – celem jest budowanie zaangażowania całej grupy. Popełnianie błędów nie jest porażką, a sposobem nauki, dlatego nie karzemy uczniów za złe odpowiedzi. Zachęcamy ich w ten sposób do śmiałego i aktywnego uczestnictwa we wspólnej pracy, tworzymy również atmosferę dialogu, a nie jednokierunkowego wykładu. Dzięki tej otwartości możemy skuteczniej rozpoznawać naturalne predyspozycje uczniów.

Zapraszamy do wspólnego przeżycia fascynującej przygody, jaką jest zdobywanie wiedzy, odkrywanie własnych talentów i rozwijanie umiejętności.